Regulamin sprzedaży Pan Samochodzik i Mrożonki

Podmiotem dokonującym sprzedaży jest firma Pan Samochodzik i Mrożonki, z siedzibą w Sławniowicach 98a, 48-355 Burgrabice

I. Postanowienia ogólne

1. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.

2. Ceny prezentowane na www.pansamochodzikice.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie w odpowiednim czasie na odpowiednich stronach internetowych, podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

6. Zawarte zdjęcia w galerii sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. Prawa autorskie dla zdjęć przysługują Sprzedającemu.

II. Warunki dokonywania zakupów

1. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony www.pansamochodzikice.pl lub telefonicznie w sekcji Oddziały i Kontakt.

2. Podmiot lub osoba która złożyła zamówienia jest Zamawiającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

3. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.

4. Dni wolne od pracy (niedziele i święta) określane są na podstawie Ustawy 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.

5. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu rachunek sprzedaży.

6. Zwrot towaru możliwy przy założeniu, że zwracany towar przy zwrocie posiada temperaturę minimalną -18 stopni Celsjusza, w razie chęci zwrotu prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem.

III. Czas i forma realizacji zamówień

1. Towary zamówione dostarczane są naszym samochodem lodówką na terenie miasta o określonej przez Zamawiającego porze – rano lub wieczorem. Zamówienia złożone po godzinie 22:00 zostaną dostarczone w następnym dniu.

2. Zamówienia mające być dostarczone poza miastem realizowane będą w dniu, w którym nasz samochód lodówka prowadzi sprzedaż na terenie zamieszkania Zamawiającego.

IV. Sposób dokonywania płatności

1. Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności:
-przelew na konto,
-płatność gotówką przy odbiorze (tylko poza miastem),

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2015 roku.

2. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Sprzedającego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści.

3. Regulamin oraz umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.

5. Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sprzedającego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Zamawiającego.

7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

Copyright 2014 - 2015 - Pansamochodzikice.pl
NamIT - Strony Internetowe, Systemy Informatyczne